Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Reklamační řád

Potřebujete-li uplatnit záruční opravu, obracejte se prosím přímo na autorizovaná servisní střediska. Je to nejrychlejší a nejsnazší možnost. Adresu nejbližšího servisu dané značky najdete na stránkách výrobců, záručním listě, nebo vám ji sdělíme na e-mailové adrese elektrojansky@tiscali.cz.

Všechny naše prodávané spotřebiče pocházejí z oficiální prodejní sítě a mají samozřejmě servisní zastoupení v ČR. Na všechny spotřebiče dáváme záruku v délce minimálně 24 měsíců. Některé značky poskytují i prodlouženou záruku nebo bezplatný servis. Jako záruční list u malých spotřebičů slouží daňový doklad.

Protokol o vyřízení reklamace uschovejte pro případnou další reklamaci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
Tento reklamační řád platí pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.elektrojansky.cz od prodávajícího  ELEKTRO Jánský, spol. s r.o., IČ: 18227236, se sídlem Hroznětínská 161, Ostrov , PSČ 36301.
 
Tento reklamační řád blíže vymezuje práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího plynoucí z odpovědnosti za vady a způsob uplatnění a vyřízení reklamací, přičemž se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Tento reklamační řád je současní Obchodních podmínek Prodávajícího a jako takový je součástí uzavřené kupní smlouvy.
 
 
I. Místo a způsob uplatnění reklamace
 
Chcete-li uplatnit záruční opravu, doporučujeme obrátit se přímo na autorizovaná servisní střediska. Je to nejrychlejší a nejsnazší možnost. Adresu nejbližšího servisu dané značky najdete v záručním listě, v databázi servisů na www.najdiservis.cz nebo vám ji sdělíme na telefonním čísle 353 612 095. Stejně tak se s reklamací můžete obrátit na sídlo naší společnosti uvedené v úvodu tohoto reklamačního řádu a v sekci Kontakty.
 
Reklamaci lze samozřejmě uplatnit i korespondenčně, zasláním reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího:Elektro Jánský s.r.o., Hroznětínská 161, Ostrov ,  36301. V takovém případě je kupující povinen spolu se zbožím zaslat i co nejpodrobnější popis vady spolu s informací jaký způsob vyřízení reklamace preferuje.
 
 
II. Záruční doba
 
Všechny naše prodávané výrobky pocházejí z oficiální prodejní sítě a mají samozřejmě servisní zastoupení v ČR. Na všechny výrobky se vztahuje záruka s délkou záruční doby 24 měsíců. Některé značky poskytují i prodlouženou záruku nebo bezplatný mimozáruční servis, pakliže je to uvedeno v záručním listu. K výrobkům je vydáván záruční list, pokud není výrobcem záruční list dodáván, slouží dle zákona jako záruční list daňový doklad.
 
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku začíná běžet nová záruční doba ode dne jeho převzetí. Kupující dostane nový záruční list, případně daňový doklad, kde bude uvedeno nové výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu, případně daňového dokladu.
 
 
III. Rozpor s kupní smlouvou
 
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
 
IV. Záruka
 
Vyskytne-li se v záruční době vada, má kupující následující práva:
 
- Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součástky. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 
- Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 
- Jde-li o vadu odstranitelnou, která se vyskytla potřetí, když došlo dříve ke dvěma opravám stejné vady, nebo má-li zboží současně nejméně tři vady a z těchto důvodů nelze věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 
- Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 
Při oprávněné reklamaci má dále kupující, nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
 
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na následující případy:
- vady způsobené běžným opotřebením výrobku,
- mechanické poškození zboží kupujícím nebo jinou osobou,
- poškození zboží v důsledku jeho používání v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen či nadměrným přetěžováním výrobku,
- poškození způsobené neodborným zásahem (oprava, rozebírání apod.) do zboží,
- poškození způsobené nedodržením podmínek pro odbornou montáž s instalací,
- poškození způsobené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
- životnost výrobku marně uplynula.
 
 
V. Vyřízení reklamace
 
K řádnému uplatnění reklamace musí kupující učinit v záruční době prodávajícímu oznámení o uplatnění reklamace, z kterého bude plynout, jaké vady reklamuje. Pokud je reklamace uplatňována písemnou formou, musí být v záruční době prodávajícímu oznámení o reklamaci i doručeno. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu existenci vady, vadu podrobně popsat a doložit, že zboží bylo u prodávajícího zakoupeno a k datu uplatnění reklamace dosud neuplynula záruční doba (což lze nejlépe předložením záručního listu nebo daňového dokladu o koupi).
 
Pro přepravu zboží k prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zabalit zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a v případě zasílání zboží označit zásilku příslušnými symboly. Zboží nemusí být v původním obalu (přesto původní obal doporučujeme), nicméně dodržení výše doporučených zásad minimalizuje riziko poškození zboží při přepravě. Nebezpečí škody při přepravě nese kupující.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu (viz výše). Prodávající není povinen kupujícího aktivně kontaktovat, reklamace je řádně vyřízena v zákonné lhůtě, pakliže je zboží připraveno u prodávajícího či příslušného servisu k vyzvednutí, o čemž kupující nemusí být prodávajícím vyrozuměn.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje (reklamační protokol). Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu, aby si tato potvrzení uchovával po celou záruční dobu, zejména pro případnou další reklamaci

 


 

KATEGORIE
Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!
Platební metody

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: Stanislav Jánský, Hroznětínská 161, 36301 Ostrov

JavaScript musí být povolen